Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300
Organización

Equip de la universitat

Organització

 • Home
 • Universitat
 • Organització

Òrgans de govern

La Universitat Carlemany és una institució d'ensenyament superior privat, creada per la societat Planeta DeAgostini Formació i Universitats Andorra, S.L.O. El Consell d'Administració d'aquesta societat nomena els òrgans unipersonals de Govern: Direcció General, Rectorat i Secretaria General.

Direcció general

Correspon al director o directora general la direcció de la Universitat, així com les funcions de control legal, econòmic i pressupostari de la seva activitat, i les que puguin determinar els titulars per a la universitat.

Rectorat

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat. Exerceix la representació, direcció i el govern de la Universitat en l'àmbit acadèmic; desenvolupa les línies d'actuació acadèmica aprovades i executa els acords.

Secretaria general

Correspon al secretari o secretària general la responsabilitat del desenvolupament i la coordinació de la Universitat quant a la seva legalitat, és responsable de l'arxiu acadèmic universitari i té les facultats de fedatari acadèmic.

Estructura organitzativa

La Universitat Carlemany té una estructura organitzativa i activitat centrada en l'alumnat, de manera que es pugui prestar el millor servei en cadascuna de les etapes de la seva relació amb la universitat. A més, la Universitat Carlemany, d'acord amb la seva visió interdisciplinària s'estructura al voltant d'un centre únic i tres àrees d'interès i coneixement interconnectades: Món 5.0, Vida 5.0 i Gestió 5.0.

Comitè de gestió

 • Direcció general
 • Direcció d'administració
 • Direcció de comunicació y màrqueting
 • Rectorat
 • Direcció de gestió acadèmica
 • Secretaria general

Comissió acadèmica

 • Direcció de gestió acadèmica
 • Rectorat
 • Secretaria general
 • Direcció de l'àrea acadèmica Món 5.0.
 • Direcció de l'àrea acadèmica Vida 5.0.
 • Direcció de l'àrea acadèmica Gestió 5.0.
 • Direcció de recerca
 • Direcció de qualitat
Comitè de gestió
Comissió acadèmica
 • Direcció general
 • Direcció d'administració
 • Direcció de comunicació y màrqueting
 • Rectorat
 • Direcció de gestió acadèmica
 • Secretaria general
 • Direcció de gestió acadèmica
 • Rectorat
 • Secretaria general
 • Direcció de l'àrea acadèmica Món 5.0.
 • Direcció de l'àrea acadèmica Vida 5.0.
 • Direcció de l'àrea acadèmica Gestió 5.0.
 • Direcció de recerca
 • Direcció de qualitat

En el dia a dia de la universitat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) assumeix diferents responsabilitats organitzatives a nivell individual i col·labora en petits equips per a fer més eficient la gestió, com poden ser:

 • Les comissions acadèmiques de cadascun dels programes, encapçalades per la seva adreça acadèmica i que són responsables de vetllar per la qualitat i el bon desenvolupament d'aquest,

 • El Comitè de clima laboral, enfocat a la millora contínua per a oferir un entorn laboral adaptat a les expectatives dels col·laboradors vetllant pel seu benestar i desenvolupament professional,

 • El Comitè ODS, encarregat d'establir les línies generals del Pla d'Acció ODS i de vetllar perquè les diferents àrees de la universitat apliquin accions sostenibles en el seu quefer quotidià.


L'equip humà que conforma la universitat vela per mantenir viva la missió i visió de l'organització, i per ser un exemple viu dels valors que la institució transmet. D'aquesta manera, a nivell organitzatiu i de governança se segueixen les recomanacions i millors pràctiques en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Concretament, podem destacar la paritat de gènere en l'equip docent, i comptar amb un 69% de dones entre el personal d'administració i serveis.