Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300

Bàtxelor en Ciències Ambientals

Metodología Online
Metodología Online
Bachelor en Ciencias Ambientales de la Universitat Carlemany
El Bàtxelor en línia en Ciències Ambientals et permetrà adquirir una base de coneixements científics per a intervenir en el mitjà de la mà de la tecnologia ambiental.
Titulació oficial
Bachelor en Ciencias Ambientales de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Ciencias Ambientales de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Ciències Ambientals
Bàtxelor en Ciències Ambientals
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'estudis
 • Equip docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Finançament
Presentació
Pla d'estudis
Equip docent
Ocupabilitat
Accés
Finançament
Presentación

Presentació

Cuidar el medi ambient està molt bé, saber com fer-ho, és encara millor.

La gestió dels espais naturals requereix una aproximació interdisciplinària que tingui en compte, més enllà del respecte als ecosistemes, la seva interacció amb la societat i la seva integració en les polítiques públiques per a minimitzar l'impacte ambiental de la nostra activitat en l'entorn.

Contribució als ODS

ODS 6: Implementaràs accions sostenibles en la gestió de les aigües.

ODS 7: Adquiriràs habilitats per a afavorir les estratègies de les energies verdes sostenibles.

ODS 8: Seràs capaç de crear i fer créixer una empresa ambiental buscant processos emprenedors i innovadors en favor del medi ambient.

ODS 9: Lideraràs la implementació de sistemes de gestió de qualitat ambiental.

ODS 11: Integraràs estratègies i polítiques en els plans territorials.

ODS 13: Detectaràs els impactes del canvi climàtic en el medi ambient i proposaràs mesures de mitigació dels efectes negatius.

ODS 14: Tindràs un paper rellevant en la gestió dels residus.

ODS 15: Promouràs l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres.

Transforma el món

Busquem persones amb interès en les ciències ambientals, experimentals i socials, i el paper de les mateixes per a liderar la intervenció sostenible en el medi ambient i contribuir a la cura i restauració de l'entorn des de tots els àmbits d'actuació per a frenar el canvi climàtic.

Lidera projectes

Contribuiràs al desenvolupament sostenible aportant solucions innovadoresals reptes mediambientals actuals en diferents àmbits: aigües residuals, energies verdes sostenibles, recursos naturals i els oceans, fomentant la sensibilització en la societat i les empreses garantint un creixement econòmic sostingut i inclusiu.

Valors diferencials del programa

 • Aplicació pràctica del desenvolupament sostenible en tots els àmbits: empresarial, industrial i social.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la innovació en els reptes mediambientals.
 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Model innovador, trasllada a la metodologia en línia els aprenentatges més experimentals.
Contribució als ODS
Transforma el món
Lidera projectes
Valors diferencials del programa

ODS 6: Implementaràs accions sostenibles en la gestió de les aigües.

ODS 7: Adquiriràs habilitats per a afavorir les estratègies de les energies verdes sostenibles.

ODS 8: Seràs capaç de crear i fer créixer una empresa ambiental buscant processos emprenedors i innovadors en favor del medi ambient.

ODS 9: Lideraràs la implementació de sistemes de gestió de qualitat ambiental.

ODS 11: Integraràs estratègies i polítiques en els plans territorials.

ODS 13: Detectaràs els impactes del canvi climàtic en el medi ambient i proposaràs mesures de mitigació dels efectes negatius.

ODS 14: Tindràs un paper rellevant en la gestió dels residus.

ODS 15: Promouràs l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres.

Busquem persones amb interès en les ciències ambientals, experimentals i socials, i el paper de les mateixes per a liderar la intervenció sostenible en el medi ambient i contribuir a la cura i restauració de l'entorn des de tots els àmbits d'actuació per a frenar el canvi climàtic.

Contribuiràs al desenvolupament sostenible aportant solucions innovadoresals reptes mediambientals actuals en diferents àmbits: aigües residuals, energies verdes sostenibles, recursos naturals i els oceans, fomentant la sensibilització en la societat i les empreses garantint un creixement econòmic sostingut i inclusiu.

 • Aplicació pràctica del desenvolupament sostenible en tots els àmbits: empresarial, industrial i social.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la innovació en els reptes mediambientals.
 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Model innovador, trasllada a la metodologia en línia els aprenentatges més experimentals.
Birrete

Pla d'estudis

Adquireix totes les competències en ciències ambientals.

El pla d'estudis del Bàtxelor en Ciències Ambientals té un total de 180 crèdits europeus.

Està estructurat en 6 semestres que tenen cadascun una càrrega lectiva de 30 ECTS ( 1 ECTS equival a 30 hores) . Es compon de 28 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de168 ECTS obligatoris, i 1 unitat d'aprenentatgeTreball Final de Bàtxelor de 12 ECTS.

Primer Curs

60 ECTS
Semestre 1
Desenvolupament i sostenibilitat
6 ECTS Obligatoria
Bases matemàtiques del medi ambient
6 ECTS Obligatoria
Bases físiques del medi ambient
6 ECTS Obligatoria
Fonaments de biologia
6 ECTS Obligatoria
Bases químiques del medi ambient
6 ECTS Obligatoria
Semestre 2
Estadística aplicada
6 ECTS Obligatoria
Sistemes d'Informació geogràfica
6 ECTS Obligatoria
Geologia
6 ECTS Obligatoria
Hidrologia
6 ECTS Obligatoria
Dret ambiental
6 ECTS Obligatoria

Segon Curs

60 ECTS
Semestre 3
Modelització i simulació de sistemes ambientals
6 ECTS Obligatoria
Ecologia
6 ECTS Obligatoria
Meteorologia i climatologia
6 ECTS Obligatoria
Microbiologia ambiental
6 ECTS Obligatoria
Tècniques d'anàlisis de la contaminació
6 ECTS Obligatoria
Semestre 4
Tecnologia ambiental
6 ECTS Obligatoria
Energia sostenible
6 ECTS Obligatoria
Edafologia
6 ECTS Obligatoria
Planificació dels recursos i del territori
6 ECTS Obligatoria
Economia i medi ambient
6 ECTS Obligatoria

Tercer Curs

60 ECTS
Semestre 5
Gestió de riscos i auditoria ambiental
6 ECTS Obligatoria
Elaboració, gestió i avaluació de projectes
6 ECTS Obligatoria
Rehabilitació i restauració ambiental
6 ECTS Obligatoria
Cicle de vida i gestió de residus
6 ECTS Obligatoria
Educació i comunicació ambiental
6 ECTS Obligatoria
Semestre 6
Epidemiologia ambiental
6 ECTS Obligatoria
Polítiques de desenvolupament sostenible
6 ECTS Obligatoria
Avaluació d'impacte ambiental
6 ECTS Obligatoria
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatoria

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Ciències Ambientals.

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària oficial o si estàs en possessió d'un diploma de formació professional superior relacionat amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

TITULACIÓ

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Ciències Ambientals expedit pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra*.
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

*Pla d'Estudis del Bàtxelor en Ciències Ambientals aprovat pel Decret 227/2022 del Govern d'Andorra.

El Bàtxelor en Ciències Ambientals és una titulació universitària oficial del sistema educatiu superior d'Andorra amb 180 ECTS.

Metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.

Aprèn a aprendre

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos adicionals

Biblioteca d'EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.
Bandera

Ocupabilitat

Desenvolupa el teu potencial en els àmbits relacionats amb el medi ambient.

Organitzacions

Empleabilidad Universitat Carlemany | Andorra
 • Consultoria, auditoria i avaluació d'impacte ambiental: per a l'execució de projectes ambientals o empresarials.
 • Auditories ambientals: sistemes de gestió de qualitat ambiental en empreses.
 • Formació i educacióambiental: dissenyar activitats educatives per a fomentar la sostenibilitat en la societat.

Indústria i tecnologia

Empleabilidad Universitat Carlemany | Andorra
 • Gestió de residus: sòlids, depuració d'aigües residuals urbanes, i gasos contaminants.
 • Tecnologia ambiental industrial: conèixer les tècniques per a l'anàlisi de la salut ambiental i el tractament de residus.

Gestió i innovació

Empleabilidad Universitat Carlemany | Andorra
 • Planificació territorial: planificar i gestionar un territori sent respectuós amb el medi ambient.
 • Serveis ecosistèmics: saber trobar solucions sostenibles basades en la naturalesa per a satisfer les necessitats humanes.
Proceso de Admisión

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Diploma professional avançat.
 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats.
 • Estudis universitaris oficials finalitzats.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

1. Sol·licitud d'informació

 • Emplenes el formulari d'informació.
 • T'assignem un assessor de programa.

2. Assessorament personalitzat

 • Verificació dels teus requisits acadèmics d'accés.
 • Anàlisi dels teus interessos de futur i la teva experiència professional

3. Lliurament de documentació i matrícula

 • Titulació d'accés acadèmica i DNI/Passaport.
 • Certificat de notes, per a fer-te un estudi de convalidació de crèdits.
 • En 24h et comunicarem la resolució de la teva admissió.
 • Formalitzes la teva matrícula.
Financiación Educación | Universitat Carlemany Andorra

Finançament

Financiación
La Universitat Carlemany, compromesa amb l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, posa a la disposició del seu alumnat descomptes, beques i possibilitats de finançament de les diferents titulacions, amb la finalitat de “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots”.

Inversió del programa:

 • Preu ECTS: 70€.
 • Preu ECTS convalidat: 15€.
 • Preu curs acadèmic (60 ECTS): 4.200€
 • Preu semestral (30 ECTS): 2.100€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
“L'experiència que estic vivint és totalment diferent i satisfactòria, pel fet que em permet compaginar els estudis amb el treball d'una manera més suportable que si hagués de realitzar-lo presencialment”.
Antonio Vargas
Alumne del Bàtxelor en IOI

És la Universitat Carlemany una universitat oficial?

LLa Universitat Carlemany és una universitat virtual privada autoritzada pel Govern d'Andorra en la sessió del 4 de març de 2020, on es va acordar l'autorització per a la creació i obertura de la universitat. Pots accedir al document oficial publicat pel Govern d'Andorra en el següent enllaç: https://www.bopa.ad/bopa/032020/pagines/gv20200305_10_35_59.aspx

Quin tipus de validesa tenen els estudis de bàtxelor al meu país?

A nivell de contingut de programes, els estudis de bàtxelor estan adaptats a les necessitats professionals del teixit empresarial en l'àmbit internacional amb una alta qualitat. A nivell de titulació, tots els nostres títols són oficials dins del sistema educatiu andorrà que pertany a l'EEES, d'altra banda, els procediments per al reconeixement d'un títol estranger en cada país poden variar. Trobaràs informació detallada en el la pàgina del Ministeri d'Educació del teu país.

Puc convalidar o reconèixer els meus estudis previs?

Si disposes d'estudis universitaris previs que permeten acreditar l'assoliment de competències similars a les propostes en el nostre pla d'estudis podràs convalidar fins a un 40% dels crèdits del pla d'estudis en el qual formalitzis la teva matrícula. La convalidació aplica únicament per a crèdits oficials previs aprovats. En cas de tenir estudis propis es podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures optatives. El teu assessor/a de programa podrà informar-te del procediment a seguir per a realitzar un estudi preliminar de les assignatures que serien susceptibles de ser convalidades.

El títol de bàtxelor dona accés a un màster?

Sí, el bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (màster) en general ja que es tracta d'una titulació de primer cicle universitari. Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de màster, en funció de si es tracta d'un màster universitari oficial o un màster d'especialització, per la qual cosa és important que t'informis, en la universitat on vulguis estudiar el màster, respecte als requisits d'accés que tenen.

FAQs | Preguntes Freqüents

A continuació et facilitem les preguntes freqüents més consultades del Bàtxelor en Ciències Ambientals.