Logo UCMA
Sol-licita Informació
+376 878 300
  • Home
  • Condicions d'ús

Condicions d'ús

1) Dades d'identificació

Vostè està visitant la pàgina web https://www.universitatcarlemany.com titularitat de PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU (en endavant LA COMPANYÍA).

Adreça postal: Av. Verge de Canòlich, 47, AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra
Adreça de correu electrònic: universitatcarlemany@universitatcarlemany.com

Telèfon.: +376 878 300

NRT: L-713965-A

Dades Mercantils: Registre de Societats del MI Govern d’Andorra,  número 1886, Llibre S-297. Foli 101-110, data 24/07/2019.

2) Acceptació de l'Usuari

Aquestes Condicions d'ús regulen l'accés i utilització de la pàgina web https://www.universitatcarlemany.com (en endavant la "Web") que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'Ús.

LA COMPANYIA pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) Accés a la pàgina web i Contrasenyes

En general, no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts d'aquesta s'hagi de realitzar la subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la suscripció o registre a la present pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes escollides per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a La COMPANYIA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

LA COMPANYIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, haguda conta de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, tot això, conforme a l'establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

LA COMPANYIA no es fa responsable davant als Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a LA COMPANYIA, ni per l'ús que facin de tals dades els tercers aliens a LA COMPANYIA.

4) Ús correcte de la pàgina web

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'Ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no fer servir la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats il·lícites o contràries als continguts de les presents Condicions d'Ús, lesius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal gaudesca de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruït, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA presta el servei, així com a realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes o serveis.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d'alteració als sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

5) Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació.

LA COMPANYIA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin influir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic universitatcarlemany@universitatcarlemany.com

6) Enllaços de tercers

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de LA COMPANYIA, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Els destins dels enllaços no estan sota el control de LA COMPANYIA, i LA COMPANYIA no es responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la pàgina de LA COMPANYIA, ni de cap canvi o actualització de les pàgines.

Aquests enllaços es proporcionaran únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

7) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina Web, excepte que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA COMPANYIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i de més elements que apareixen a la pàgina Web.

D'igual manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts a la pàgina Web estan protegits per la Llei.

LA COMPANYIA no concedeix cap classe de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts a aquesta.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol procés, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de LA COMPANYIA o del titular d'aquests.

8) Fòrums o Blogs

LA COMPANYIA ofereix als Usuaris la possibilitat d'introduir comentaris i/o de remetre fotografies per incorporar-los a les seccions corresponents, així com de participar en els fòrums de debat i mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris i/o fotografies estan subjectes a les presents Condicions d'Ús.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i/o ha enviat les fotografies, és responsable d'aquests. Els comentaris i/o fotografies, no reflecteixen l'opinió de LA COMPANYIA, ni LA COMPANYIA fa declaracions al respecte.

LA COMPANYIA no es farà responsable, a no ser en aquells extrems en els quals la Llei l'obligui, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o les fotografies, així com dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o fotografies en el Fòrum o en les altres seccions de la pàgina web que permeten aquesta classe de serveis i continguts.

L'Usuario suministrador del text i/o fotografies cedeix a LA COMPANYIA els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevolmena d'activitat sobre aquests, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altres classe de suport. I, en especial, l'Usuari cedeix aquests drets per a l'emplaçament del text i/o fotografies a la pàgina Web, amb la finalitat que els demés Usuaris puguin accedir a aquests. 

L'Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si n'és el cas, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessàries de l'autor o propietari del text i/o fotografies, per la seva utilització per part de LA COMPANYIA a través de la pàgina Web.

LA COMPANYIA no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals la Llei l'obligui, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol mena d'activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual o d'imatge pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

Així mateix, LA COMPANYIA es reserva el dret de retirar de forma unilateral els comentaris i/o fotografies albergats en qualsevol secció de la web, quan hi hagi indicis que els comentaris i/o fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers, o són utilitzats amb finalitats publicitàries (spam), així com quan LA COMPANYIA ho estimi oportú.

LA COMPANYIA no serà responsable per la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona els béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que LA COMPANYIA tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible accés a aquests.

D'altra banda, s'informa l'Usuari que amb l'objectiu de permetre un major control sobre la privacitat del seu perfil, LA COMPANYIA li dona la possibilitat de limitar en qualsevol moment l'accés d'altres usuaris al seu perfil, utilitzant per això les eines que pot trobar a la mateixa secció.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, pot fer-ho dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: universitatcarlemany@universitatcarlemany.com

9) Xarxes socials

L'Usuari podrà unir-se als Grups que LA COMPANYIA té a les diverses xarxes socials, així com a la seva pròpia Comunitat virtual descrita a l'apartat anterior, amb la finalitat d'obtenir informació relacionada amb la marca.

L'Usuari que es faci fan del Grup de LA COMPANYIA, accepta les condicions d'ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

10) Protección de datos de carácter personal

A través d'aquest lloc web es recaven dades de caràcter personal dels usuaris, pel que preguem que l'usuari de la mateixa llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat, així com les diferen ts clàusules informatives que acompanyen a cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.

Així mateix, l'informem que LA COMPANYIA utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i registra les adreces IP d'accés, pel que preguem, d'igual manera, que l'usuari llegeixi atentament la nostra Política de Cookies .

S'informa l'Usuari que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recavades mitjançant la present pàgina web seran tractats en compliment del previst al Reglament General de protecció de Dades de Caràcter Personal i en la legislació espanyola aplicable i per a les finalitats indicades en les citades Política de Privacitat i Política de Cookies.

11) Tractament de dades de menors d'edat

En compliment de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals i el seu reglament de desenvolupament, LA COMPANYIA, per a procedir al tractament de dades de menors de 16 anys, requerirà el consentiment dels pares ot tutors.

Correspon a la COMPANYIA articular els procediments que garanteixen que s'ha comprovat de manera efectiva l'edat del menor, i l'autenticitat del consentiment prestat en el seu cas, pels pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada vegada que un menor participi en una promoció organitzada per la COMPANYIA, se li sol·licitaran les dades d'identitat del pare o tutor, la seva adreça postal, així com l'adeça de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, així com una còpia del DNI, i/o còpia del Llibre de Familía, mitjançant la qual quedi clarament determinada la filiació.

12) Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:


  • La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la nostra pàgina web.
  • El disseny de continguts que l'usuari va escollir a la seva última visita a la nostra pàgina web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control de l'accés a les àrees restringides.


L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

Si vostè vol obtenir més informació sobre l'ús que aquesta pàgina web realitza de les cookies, si us plau, llegeixi la política d'ús específica de cookies.

13) Modificació de les Condicions d'Ús

LA COMPANYIA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions d’Ús de la present pàgina web per al que l’Usuari haurà de llegir-les periòdicament.

14) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre LA COMPANYIA i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

LA COMPANYIA perseguirà l'incompliment de les presents Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixi en dret.