Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Titulació

  • Home
  • Estudiar a UCMA
  • Titulació

Les nostres titulacions de Bàtxelor

Nuestras titulaciones de Bachelor

El títol oficial de Bàtxelor és expedit pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra. Els nostres títols estan plenament adaptats a les exigències i principis de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) del qual Andorra forma part.

La titulació de la Universitat Carlemany correspondrà a un Nivell 6A dins del Marc Andorrà de Qualificacions. En l'estructura comuna que l'EEES estableix per al sistema educatiu superior europeu (primer, segon i tercer cicle), la titulació de Bàtxelor equival al primer cicle universitari amb una càrrega de 180 ECTS.


Els marcs de qualificacions europeus i nacionals es basen en el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS) per a fer que les titulacions i assignatures siguin més transparents.

En cas d'Alumne Internacional consulta la següent informació referent a la titulació*.

*Alumnes internacionals

Servei de legalització

Com a alumne internacional, la legalització de la titulació és el pas previ en el cas de voler obtenir el reconeixement de la titulació en un altre país. L'alumnat internacional una vegada hagi obtingut la titulació del Bàtxelor, podrà accedir al servei de legalització que ofereix la Secretaria Acadèmica.

Reconeixements

És potestat de la normativa educativa de cada Estat establir els criteris de reconeixement dels títols universitaris obtinguts a l'estranger.

En termes generals el concepte de reconeixement es refereix a l'acte administratiu dictat per les autoritats competents en matèria de reconeixement que corrobora, en el marc regulador de cada Estat, el caràcter oficial i el nivell i valor acadèmic d'un títol, certificat o diploma d'educació estranger o d'estudis parcials previs. Aquest acte administratiu genera efectes acadèmics anàlegs als posseïts pels nacionals amb similars estudis, títols i diplomes i en alguns casos efectes professionals.

Sistemes Educatius de l'EEES

En alguns sistemes educatius de països que han subscrit l'EEES els programes d'estudi tenen una càrrega de crèdits similar a la del Bàtxelor de la Universitat Carlemany d'Andorra, en algun d'aquests països com és el cas d'Espanya, els programes d'estudis de Grau espanyol tenen una diferència de 60 ECTS addicionals, és a dir un any addicional, ja que el Grau espanyol compta amb 240 ECTS. Es recomana consultar amb les autoritats competents els requisits per al reconeixement.

Altres Països

És potestat de cada Estat el reconeixementdels títols universitaris oficials expedits en altres països, per a més informació sobre el procediment i requisits, recomanem dirigir-se a les autoritats competents en matèria educativa en cada país.

Habilitació Professional

Has de tener presente los procedimientos para la habilitación profesional que contempla el país donde se deseas ejercer. Determinados sectores y áreas están protegidas de forma legal y se puede requerir de formación profesional adicional para ejercer en ellas, como por ejemplo, en el caso del área de la salud.

Has de tenir present els procediments per a l'habilitació professional que contempla el país on es desitges exercir. Determinats sectors i àrees estan protegides de manera legal i es pot requerir de formació professional addicional per a exercir en elles, com per exemple, en el cas de l'àrea de la salut.

Servei de legalització
Reconeixements
Sistemes Educatius de l'EEES
Altres Països
Habilitació Professional

Com a alumne internacional, la legalització de la titulació és el pas previ en el cas de voler obtenir el reconeixement de la titulació en un altre país. L'alumnat internacional una vegada hagi obtingut la titulació del Bàtxelor, podrà accedir al servei de legalització que ofereix la Secretaria Acadèmica.

És potestat de la normativa educativa de cada Estat establir els criteris de reconeixement dels títols universitaris obtinguts a l'estranger.

En termes generals el concepte de reconeixement es refereix a l'acte administratiu dictat per les autoritats competents en matèria de reconeixement que corrobora, en el marc regulador de cada Estat, el caràcter oficial i el nivell i valor acadèmic d'un títol, certificat o diploma d'educació estranger o d'estudis parcials previs. Aquest acte administratiu genera efectes acadèmics anàlegs als posseïts pels nacionals amb similars estudis, títols i diplomes i en alguns casos efectes professionals.

En alguns sistemes educatius de països que han subscrit l'EEES els programes d'estudi tenen una càrrega de crèdits similar a la del Bàtxelor de la Universitat Carlemany d'Andorra, en algun d'aquests països com és el cas d'Espanya, els programes d'estudis de Grau espanyol tenen una diferència de 60 ECTS addicionals, és a dir un any addicional, ja que el Grau espanyol compta amb 240 ECTS. Es recomana consultar amb les autoritats competents els requisits per al reconeixement.

És potestat de cada Estat el reconeixementdels títols universitaris oficials expedits en altres països, per a més informació sobre el procediment i requisits, recomanem dirigir-se a les autoritats competents en matèria educativa en cada país.

Has de tener presente los procedimientos para la habilitación profesional que contempla el país donde se deseas ejercer. Determinados sectores y áreas están protegidas de forma legal y se puede requerir de formación profesional adicional para ejercer en ellas, como por ejemplo, en el caso del área de la salud.

Has de tenir present els procediments per a l'habilitació professional que contempla el país on es desitges exercir. Determinats sectors i àrees estan protegides de manera legal i es pot requerir de formació professional addicional per a exercir en elles, com per exemple, en el cas de l'àrea de la salut.