Atenent la legislació andorrana, la Universitat Carlemany es regeix per les recomanacions dels ESG (Estàndard i directrius per a la garantia de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior), impulsats per la Comissió Europea, i promoguts pels 48 països que en aquest moment participen del pla EEES.
En aquest sentit, el nostre sistema de garantia de qualitat vetllarà:

  • Per un sistema de qualitat total, on els procediments i mecanismes de control de qualitat, així com l'orientació a la millora permanent, formin part de l'organització i l’activitat diària de la institució.
  • Pel disseny de programes formatius que responguin a necessitats presents i futures de l'entorn i contribueixin a la formació de professionals capaços de donar-hi resposta.
  • Per la consecució dels aprenentatges de qualitat proposats amb un alt índex de satisfacció respecte als serveis oferts per la Universitat.
  • Per la coherència i el rigor documental en tot el procés seguit pels estudiants des de la seva admissió fins a la certificació dels aprenentatges aconseguits.
  • Per la qualitat i les oportunitats de desenvolupament per al nostre professorat.
  • Per la qualitat dels recursos d'aprenentatge.
  • Per la claredat i la transparència de la informació i la comunicació de la institució.

 

Professorat

El professorat és, sens dubte, un dels motors clau de la capacitat de creació i difusió de coneixement del centre. La seva implicació, el seu entusiasme i la seva vocació de servei a l'estudiant i a la societat serà determinant en la percepció de la qualitat del servei que ofereix el centre, així com en el seu reconeixement internacional.
És per això que els professors i les professores de la Universitat Carlemany, a més de complir tots els requisits establerts per la legislació universitària vigent, compten amb una formació específica respecte als valors i la metodologia de la pròpia institució. Per a la planificació i impartició de la docència el professorat disposa de guies i el suport d'experts en metodologies online.

 

Avaluació

Una vegada finalitzada una activitat docent, l'alumnat que participa omple un qüestionari d'avaluació, de la mateixa manera que ho fa la direcció del programa, la coordinació acadèmica i el propi equip docent. El docent rep quinze dies després de la finalització d'un curs el resultat d'aquestes avaluacions que li permeten la millora permanent de la seva proposta de formació.

Les enquestes de satisfacció de l'alumnat atèn els següents criteris: compliment d'expectatives, interès, lectures i recursos proposats, activitats d'aprenentatge, qualificació i comentaris d'avaluació, comunicació, claredat, dinàmica grupal i valoració global.

  • L'autoavaluació del docent fixa la seva atenció en el compliment dels temps previstos per a la realització de les activitats, la implicació i participació per part del grup i els índexs de rendiment.
  • L'avaluació de la direcció del programa se centra en l'actualitat i interès dels continguts treballats, així com en la coherència dels aprenentatges proposats en cada assignatura, en relació amb els objectius i competències del conjunt del programa,
  • Les enquestes d'avaluació per part de la coordinació acadèmica atèn els següents criteris: lliurament de recursos amb temps suficient, actualització de recursos, freqüència de connexió, temps de resposta als estudiants, ús de les eines, accessibilitat, tancament de curs, i retorn.