Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Sortides professionals de les ciències ambientals

7 de maig de 2021Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Sortides professionals de les ciències ambientals
Avui dia ningú pot negar la imperiosa necessitat de protegir el medi ambient. No només per part de les institucions, sinó també pels professionals que poden fer quelcom al respecte.

¿Qué són les ciències ambientals?

És important assenyalar que les ciències ambientals acaparen una gran varietat de disciplines enfocades a gestionar correctament els espais naturals. En aquestes s'estudia com tenir cura dels ecosistemes: la seva relació amb la societat i com integrar-los en les polítiques públiques. Això obliga a que hi hagi professionals capacitats per dur a terme aquestes tasques, per tal de minimitzar l'impacte ambiental de l'activitat humana.

¿Quines sortides professionals tenen les ciències ambientals?

Las opcions són múltiples. És més, les perspectives són molt positives, ja que es preveu que en els darrers anys la oferta laboral d'aquest àmbit s'incrementi a causa de les necessitats derivades del canvi climàtic i l'augment de consciència de governs, institucions, empreses i ciutadania. Per tant, les ciències ambientals permeten exercir múltiples funcions tant en el sector públic com privat.

A continuació, mostrem algunes de les sortides més rellevants que té aquesta disciplina: 

Consultoria y auditoria mediambiental

Es tracta  d'assessorar i auditar en matèria mediambiental qualsevol institució, organització o empresa. Els àmbits específics d'actuació són:

 • Legislació ambiental
 • Assessoria d'auditories i implantació de sistemes de gestió ambiental que guarden relació amb la responsabilitat social corporativa
 • Assessorar al client sobre tràmits en matèria de gestió de residus i contaminació
 • Subvencions i la seva tramitació

Evaluació de l'impacte mediambiental

Els professionals que fan aquesta feina usen l'evaluació ambiental per trobar, preveure i fer una valoració de l'impacte que un projecte pot tenir sobre la natura. 

Medi ambient municipal

Qui desenvolupa aquesta tasca s'encarrega d'adequar i implementar tots els criteris en matèria ambiental  que s'apliquen en la gestió d'un municipi. Es determinen accions dirigides a que la població s'involucri mitjancçant ordenances i normatives municipals.  

Una altra funció és la d'assessorar als diferents agents en referència a com evaluen l'impacte ambiental, la gestió de residus o la qualitat de l'aire, entre altres qüestions. De la mateixa manera, aquesta posició també conté una part administrativa centrada en autoritzacions, subvencions i altres tràmits derivats. 

Per vacants d'aquesta mena és molt recomanable conèixer la legislació mediambiental i els processos de comunicació que s'utilitzen, així com tenir habilitats comunicatives. 

Disseny de plans de desenvolupament rural

Són aquells documents que serveixen de marc a les actuacions destinades a fomentar el desenvolupament de les zones rurals. El seu treball consistirà en aconseguir els següents objectius: 

 • Assolir el benestar de la població sense malmetre el medi natural
 • Refermar el paper de l'agricultura i la ramaderia, a la vegada que es protegeix el patrimoni natural de la zona
 • Dotar de mitjans adequats a aquestes zones rurals

Educació ambiental

L'educació ambiental té un paper especialment rellevant, ja que és la clau per agitar consciències individuals i col·lectives. Fer ús de tècniques que sensibilitzin a la ciutadania per mostrar la importància cabdal que té la cura del medi natural. 

Per tant, s'hauran de dur a terme tasques per evaluar la interactuació de l'humà amb el medi amb l'objectiu d'impartir coneixements sobre aquest i fomentar aquesta sensibilització a la qual fem referència.

Investigació

La funció és fer investigacions en matèria mediambiental. Aquesta funció engloba diversos camps i algunes de les tasques més destacades són: creació de models experimentals, recollida i tractament de dades, anàlisis estadístiques o gestió d'instruments de laboratori.

Tractament d'aigües

Es tracta de buscar la millor solució per disposar en tot moment d'aigua neta o reutilitzable. Els professionals que es dediquin a aquesta feina colaboraran per crear estructures, dissenyar processos i adequar instalacions a les normatives existents.