Política de privacitat

Quí és el responsable del tractament de les seves dades?

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU , amb NTR L-713965-A, serà la responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com d’aquells facilitats telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts com a conseqüència de la relació que Vostè mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum. La susdita companyia es troba situada a Av. Verge de Canòlich, 47, AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra, podent posar-se en contacte amb la mateixa a través de l’adreça de correu electrònic universitatcarlemany@universitatcarlemany.com.

Podrà posar-se en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, At.: Delegada de Protecció de Dades, Av. Verge de Canòlich, 47, AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra o a través de l’adreça dpd@universitatcarlemany.com

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU.  tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que Vostè manté amb nosaltres, així com per enviar-li comunicacions comercials per qualsevol via, fins i tot un cop finalitzada la relació amb Vostè, per mantenir-lo informat dels nostres productes i serveis similars a aquells contractats per Vostè.

Així mateix, l’informem que, amb la finalitat d’oferir-li productes i serveis de PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU o de terceres empreses adequades als seus interessos, així com per millorar la seva experiència d’usuari en la nostra pàgina web, elaborarem un “perfil comercial” en base tant a la informació facilitada per Vostè com a aquella altra derivada dels seus hàbits de consum i navegació i l’obtinguda de les xarxes socials

Addicionalment, les seves dades personals i perfil comercial seran cedits a la resta d’empreses del Grup Planeta per a que aquestes li remetin comunicacions comercials sobre els seus propis productes i serveis o de terceres empreses pertanyents o alienes al Grup Planeta, elaborant per a aquesta finalitat, al seu torn, el seu propi perfil comercial amb les susdites dades i perfils, així com les dades i perfils de Vostè que ja tingués o obtingués, tot això, per a que les susdites comunicacions siguin del seu interès per adequar-se als seus gustos, hàbits de consum i navegació i preferències comercials. Aquest tractament implicarà, en conseqüència, l’encreuament de bases de dades de les diferents empreses del Grup Planeta i enriquiment de les mateixes

Pot consultar el llistat d’empreses del Grup Planeta en el següent enllaç: www.planeta.es. Susdites empreses desenvolupen la seva activitat en els sectors editorial, formació, cultura, oci, col·leccionisme, tèxtil, assegurances privades, gran consum i joieria.

En qualsevol cas, les terceres empreses alienes al nostre grup de les quals, si s’escau, li enviarem comunicacions comercials seran aquelles que desenvolupin la seva activitat en els mateixos sectors que les empreses del Grup Planeta i que han estat indicats anteriorment, o en els sectors de Telecomunicacions, bancari i financer, viatges, tecnologia i activitats jurídiques.

Fins quan conservarem les seves dades?

Tant les dades personals proporcionades, com les obtingudes de la navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut es conservaran mentre Vostè no en demani la seva supressió.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació mantinguda amb Vostè, així com el consentiment exprés que, si escau, ens hagi facilitat pels tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers, l’elaboració de perfils comercials i la cessió de les susdites dades i perfils a la resta d’empreses del Grup Planeta amb les finalitats indicades en l’apartat “Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?” anterior

L’informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en la present pàgina web, els sol·licitats telefònicament o en qualssevol dels nostres formularis en format paper, són els estrictament necessaris per formalitzar i gestionar la nostra relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-los, no podrem mantenir la susdita relació. En qualsevol cas, la susdita finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a la dita activitat principal.

Com hem indicat anteriorment, l’oferta prospectiva de productes i serveis propis i/o de tercers, així com l’elaboració de perfils comercials i la cessió dels susdits perfils i de les seves dades personals a terceres empreses del Grup Planeta, són tractaments addicionals que estan basats en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació que manté amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament en el cas que ens doni el seu consentiment per a això, les seves dades personals i, si escau, el seu perfil comercial seran comunicats a la resta d’empreses del Grup Planeta amb les finalitats indicades en el punt “Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?” de la present política de privacitat. Pot consultar el llistat d’empreses del Grup Planeta en el següent enllaç: www.planeta.es.

L'informem que PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU contracta els serveis d'un proveïdor situat al Canadà, país que ha estat declarat de nivell de protecció adequat per la Comissió Europea.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU estem tractant dades personals que afectin els seus interessos o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o a la defensa de reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que l’incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Els interessats podran exercir els susdits drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant una carta dirigida a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, o remetent un  email a lopd@universitatcarlemany.com. En aquest sentit, l’informem que té a la seva disposició models d’exercici dels citats drets a la pàgina web de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad/content/models).

Quan l’interessat ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, especialment quan aquell consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. La susdita reclamació la podrà presentar davant la susdita autoritat mitjançant dels diferents opcions que la seu electrònica de l’ Agència Andorrana de Protecció de Dades ofereix.