Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Sortides professionals en Enginyeria d’Organització Industrial

20 de juny de 2022Universitat CarlemanyOrganitzacions i empresa
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Sortides professionals en Enginyeria d’Organització Industrial
L’enginyeria industrial compta amb moltes aplicacions pràctiques. En aquesta línia, el nostre Bàtxelor Online d’Enginyeria d’Organització Industrial ofereix diverses alternatives professionals. A continuació, t’expliquem quines són les millors sortides en Enginyeria d’Organització Industrial.

Les sortides amb les que compta l’Enginyeria d’Organització Industrial poden ser una molt bona opció per a les persones que estan interessades en iniciar una professió en aquest camp. Formar-te en organització industrial és conèixer la manera en què les empreses de la mateixa indústria prenen decisions i interactuen entre elles. Els enginyers en organització industrial es preocupen per com l’aspecte econòmic intervé en aquestes decisions.

Aquesta disciplina té sortides laborals relacionades amb llocs de treball que tenen l’objectiu fonamental d’optimitzar la cadena de subministrament de manera que satisfaci les necessitats del client, i minimitzi els costos dels quals l’empresa ha de fer-se càrrec.

Com triar entre els diferents camps de l’Enginyeria d’Organització Industrial?

Els enginyers i enginyeres d’Organització Industrial, generalment, s’especialitzen en un dels següents camps: finances, màrqueting, investigació d’operacions i producció. El més recomanable en el moment d’escollir una de les sortides en enginyeria d’organització industrial és identificar quin camp et resulta més interessant, i en quin destaques especialment. Aquesta disciplina té sortides professionals molt diverses. Hi ha empreses de tipologies i sectors molt diferents, i els enginyers i enginyeres poden treballar en totes elles, ja que el seu objectiu principal és la millora dels sistemes organitzatius d’aquestes empreses.

Les persones que es dediquen a l’enginyeria industrial solen ser creatives i analítiques, i solen tenir bones habilitats matemàtiques. Sovint participen en la fabricació, l’enginyeria o la gestió. Les tasques més típiques inclouen el desenvolupament de processos i productes nous o millorats, el disseny d’eines i equipaments, la verificació de defectes en productes, la implementació de procediments de seguretat, i la capacitació del personal pel que fa a nous procediments. Però, quines són les sortides en Enginyeria d’Organització Industrial?

Les diferents sortides en Enginyeria d’Organització Industrial

L’Enginyeria d’Organització Industrial és una titulació multidisciplinària amb aplicacions en empreses i organismes públics. Per exemple, s’estudien qüestions centrades en ciències bàsiques i aplicades, però també en gestió econòmica i presa de decisions. En definitiva, és una formació que engloba coneixements teòrics i pràctics.

Aquesta titulació va ser pensada, en els seus inicis, per a l’empresa privada. El seu origen se situa als Estats Units, i es va impartir per primera vegada l’any 1908 a la universitat Penn State. El gran inspirador del concepte va ser l’enginyer Frederick W. Taylor, que va escriure el primer article l’any 1903. Al llarg dels últims anys, però, la seva aplicació s’ha estès a les institucions públiques degut a les diferents interseccions funcionals.

Ofereix múltiples possibilitats pel que fa a les sortides professionals. A continuació parlem de les més importants.

 1. Planificació i gestió (pública i privada)

L’enginyeria està molt relacionada amb la capacitat de planificar els recursos i objectius a mitjà i llarg termini. Està clar que es tracta d’una funció essencial per al funcionament d’una empresa o organització. És important remarcar que aquesta capacitat serveix indistintament per a organismes públics i empreses.

La planificació té relació directa amb la gestió. Un enginyer o enginyera d’Organització Industrial pot, també, implementar les polítiques que ha planificat o que han planificat altres persones. Per tant, també és una qüestió d’execució ordinària per garantir el compliment dels objectius.

El resultat és que aquesta formació és molt recomanable per a persones amb càrrecs directius.

 1. Finances

L’enginyeria financera pot veure’s com l’aplicació de les matemàtiques i les ciències per resoldre problemes financers. S’utilitza en moltes indústries, però principalment en banca, finances i assegurances. Això ho fan, principalment, persones que es dediquen a l’Enginyeria d’Organització Industrial. En aquest camp, aquesta enginyeria s’utilitza per realitzar l’anàlisi de dades i identificar patrons que puguin ajudar a comprendre com funcionen els mercats. També s’utilitza per recopilar dades de diferents fonts, com corredors, proveïdors o altres empreses.

 1. Consultoria de planificació i gestió urbana

Els serveis de consultoria obtenen demanda de moltes institucions públiques, ja siguin municipis o àrees metropolitanes. La possibilitat de realitzar serveis especialitzats d’assessorament com a persona autònoma és una de les sortides en enginyeria d’Organització Industrial.

La planificació urbana és una feina complexa i, tot i que els plans requereixen l’aprovació d’arquitectes municipals i de l’administració autonòmica, el model segueix una lògica determinada pel govern corresponent. No és estrany, per tant, que es demani assessorament extern per conèixer quines possibilitats podrien encaixar millor.

Pel que fa a la gestió urbana, té un sentit més pràctic. Es tracta de com gestionar la política d’equipaments i habitacional, i per tant s’analitza de manera més àmplia. Aquí també és recomanable comptar amb els consells d’especialistes.

Les tasques de consultoria ofereixen l’avantatge de la flexibilitat si et dediques a aquest camp. És possible treballar des de casa i estructurar els teus horaris com consideris més adient, de manera que és una bona opció de conciliació.

 1. Màrqueting

Una altra sortida en enginyeria d’Organització Industrial és la seva aplicació al màrqueting. La persona que es dedica a aquesta feina s’ocupa de dissenyar l’estructura organitzativa i els processos d’una empresa. En aquesta línia, ajuda a gestionar tots els departaments que participen en el màrqueting de l’organització.

És possible treballar en una gran varietat d’empreses. En general, aquest grup de professionals treballen amb diferents equips per garantir que l’empresa tingui un equip ben estructurat que pugui produir una feina de qualitat. També treballen per organitzar i planificar els recursos del seu departament, com la mà d’obra, el temps, l’espai o les finances, alhora que mantenen als altres departaments informats, de manera que puguin prendre millors decisions a l’hora de planificar els diferents projectes.

 1. Desenvolupament de tasques d’anàlisi i diagnosi

La capacitat de detectar un problema o de recopilar dades és fonamental per a la planificació. Les persones titulades en aquesta formació podran realitzar tasques tècniques per aquesta fase del procés. Per suposat, aquesta tasca serveix tant per a empreses com per a organismes públics.

Les enginyeries requereixen un bon coneixement de les matemàtiques i estadística. La capacitat d’anàlisi i diagnosi és essencial per poder prendre decisions a mitjà i llarg termini.

Les persones encarregades de l’anàlisi monitoritzen el procés d’una organització amb l’objectiu de millorar la seva eficàcia. Analitzen els fluxos de treball i els processos comercials per detectar ineficiències i determinar si és necessari realitzar canvis. Aquests canvis poden variar des de petites modificacions fins a revisions però, de qualsevol manera, són necessaris.

Les persones que analitzen els costos s’ocupen de realitzar l’anàlisi i pronosticar el cost total de la mà d’obra, els subministraments i altres despeses. Ajuden a les empreses a prendre decisions financeres importants mitjançant l’avaluació dels seus actius i passius.

 1. Operacions

L’Enginyeria d’Organització Industrial té sortides que estan relacionades amb la investigació d’operacions. En aquest camp, la seva missió és optimitzar el procés de fabricació i producció per maximitzar la producció de béns.

Les persones que treballen en aquesta disciplina poden ser part d’un equip que realitza investigació d’operacions per al procés que ja hem mencionat, o poden treballar directament amb la gerència de l’empresa per millorar el rendiment de les plantes i equips. En general, utilitzen anàlisis estadístiques per identificar àrees en què es poden realitzar millores, com trobar maneres de reduir costos d’inventari mitjançant un millor seguiment dels nivells d’aquest, o reduir el temps de producció simplificant processos complicats.

 1. Desenvolupament de tasques d’iniciatives empresarials en l’àmbit local

Les regidories i departaments de promoció econòmica dels ajuntaments són cada vegada més importants i, a més, han de treballar en conjunt amb altres departaments, com el d’urbanisme. Aquesta titulació permet cobrir el perfil tècnic que està tan demandat per determinades institucions. L’objectiu és poder oferir un assessorament integral i indicar com es poden implementar les tasques empresarials.

 1. Sectors de producció

L’enginyer o enginyera d’Organització Industrial en producció és responsable de garantir que el procés de producció es duu a terme de manera eficaç. Això vol dir que l’enginyer organitza i coordina tots els aspectes de la producció, com la logística, les eines, la maquinària, el control de qualitat, i demés.

Els supervisors i supervisores de producció treballen en un entorn industrial o de fabricació per supervisar la producció de béns. S’asseguren que totes les parts del procés es desenvolupen sense problemes, i també que totes les persones estan fent la seva feina i poden intervenir si hi ha algun problema.

 1. Tasques de desenvolupament de mobilitat sostenible en l’àmbit local

Les persones titulades en aquesta enginyeria poden realitzar tasques de desenvolupament de mobilitat sostenible. Això implica, per exemple, implementar una planificació de transport o de distribució del trànsit, i fins i tot realitzar noves propostes. L’àmbit local pot ser municipal o metropolità.

La planificació de la mobilitat requereix el coneixement de vàries disciplines i circumstàncies. A més, això implica, també, l’opció de treballar en l’àmbit de l’urbanisme.

 1. Desenvolupament de tasques enfocades a la millora de productes, processos i sistemes

La formació permet desenvolupar tasques per a la millora de productes, processos o sistemes. En primer lloc, aquesta opció és molt útil per a les empreses del sector industrial o que utilitzen sistemes complexos. Per altra banda, aquesta habilitat es pot aplicar, també, a l’administració pública.

Cal recordar que el taylorisme, que és el pare de l’Enginyeria d’Organització Industrial, era bàsicament això. Per tant, la cerca de millores és un aspecte imprescindible.

 1. Gestió d’instal·lacions industrials

La persona responsable d’una planta està a càrrec d’una instal·lació industrial. Supervisa les operacions diàries i té un equip de persones sota la seva supervisió. Treballa en estreta col·laboració amb altres departaments de l’empresa per garantir que la planta funcioni sense problemes.

 1. Docència

La docència és una possibilitat que sempre existeix quan s’ha cursat una enginyeria. Les possibles vies són dues: l’ensenyança secundària, si s’està en  possessió del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP), i l’ensenyança universitària, si s’ha realitzat el doctorat i la qualificació.

La carrera docent pot ser compatible amb altres activitats. Per tant, és una opció que pots valorar si aquesta dedicació és vocacional.

 1. Investigació

La investigació és una altra possible via si es desitja seguir la carrera universitària. En aquest cas, és necessari cursar estudis de doctorat, i es pot compaginar amb altres tasques com la docència i, en alguns casos, treballar com a persona autònoma o per a una empresa.

La investigació, a diferència de la docència, permet una ocupació variada amb menys incompatibilitats. Aquest és el motiu pel qual resulta una opció atractiva per a moltes persones.

Conclusió

La institució d’aquests estudis és relativament recent a Espanya. Es va començar a cursar el 1964, com una especialitat d’enginyeria industrial, i no es va generalitzar fins la dècada dels anys 1980. En qualsevol cas, s’ha convertit en una titulació amb moltes sortides professionals.

Les sortides professionals en enginyeria industrial són vàries, i avui en dia les empreses i institucions requereixen professionals que puguin donar resposta tècnica. Aquesta titulació és una bona opció per aconseguir una inserció duradora en el mercat laboral.