Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què són els riscs ambientals? Principals exemples

16 de març de 2021Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Què són els riscs ambientals? Principals exemples
En els darrers anys l'ésser humà ha començat a ser conscient que l'ús excessiu dels recursos naturals pot tenir greus conseqüències per a la vida de tots.

Les ciències ambientals ajuden a comprendre la relació que tenen les persones amb el medi i permeten que aquesta interacció sigui cada vegada més eficient.

De fet, dins d'aquestes ciències, una matèria essencial és la que estudia l'ecosistema i la relació d'aquest amb les activitats que realitzen les persones, siguin de la mena que siguin. Per això és fonamental analitzar i conèixer quins són els possibles riscs ambientals que cal fer front.

Què són els riscs ambientals?

Com s'ha esmentat, els riscs ambientals són estudiats per les anomenades Ciències Ambientals.

Com a definició clarificadora i no excessivament complexa es podria afirmar que aquests són factors que afavoreixen la possibilitat que el mitjà experimenti un mal. No importa si aquest perjudici és provocat per l'home o per la mateixa naturalesa.

Dins d'aquests riscs hi ha dos aspectes que faciliten la definició de la seva prioritat: 

 • La freqüència amb la qual poden tenir lloc. 
 • La gravetat que això succeeixi.

Un exemple de freqüència és que una vall té més probabilitats d'inundar-se que no un pujol. Per altra banda, quan ens referim a la gravetat fem referència a les conseqüències derivades de la inundació d'aquesta vall, com per exemple la destrucció de cultius.

Aquests riscs poden prevenir-se i estan classificats en dos subgrups: els naturals i els antròpics.

Riscs ambientals naturals

En aquest grup s'engloben tots aquells que produeix la mateixa naturalesa, com poden ser els fenòmens meteorològics i climatològics. Poden ser molt perillosos.

Alguns exemples són:

 • Escassetat de pluja i increment de les sequeres.
 • Ciclons i tempestes.
 • Contaminació de l'atmosfera.
 • Plagues.
 • Crescudes de rius i mars.
 • Desplaçaments de terra.
 • Allaus.
 • Tempestes d'aigua, pols i sorra.
 • Canvis excessius en la temperatura.
 • Incendis forestals.

Riscs ambientals antròpics

Aquesta tipologia inclou aquells que, d'alguna manera, són responsabilitat de l'home i de la seva activitat.

Hi trobem aquests exemples: 

 • Abocaments tòxics.
 • Núvols químics.
 • Efecte d'hivernacle i destrucció de la capa d'ozó.
 • Possibles incendis d'immobles.

És important destacar que totes dues tipologies de riscs ambientals revesteixen gravetat i que per això és fonamental ser capaces d'analitzar-los i prevenir-los. Ara bé, és això possible?

Prevenció de riscs ambientals. Què hem de tenir en compte?

Habitualment se sol calcular analitzant la perillositat i vulnerabilitat . És a dir, la probabilitat que un fenomen natural amb una intensitat o durada concreta tingui lloc generant conseqüències negatives.

Hi ha casos en què l'home hi actua i té més o menys influència en aquesta probabilitat.

D'altra banda, la vulnerabilitat es refereix a l'impacte que provoca en la societat i en els diferents ecosistemes. Això genera aquesta equació: a més vulnerabilitat, més risc natural.

També és convenient saber que aquesta vulnerabilitat pot influir des de com s'usa el territori fins a l'estructura de les diferents construccions de la ciutat i depèn molt de com respongui la població a aquest risc.

Prevenció, predicció i actuació

Barallar contra els riscs ambientals és una feina difícil, i per a això, les ciències ambientals se centren en prevenir, predir i gestionar el risc

És important respectar en tot cas la legislació que recull quines són les eines per a realitzar una planificació adequada que serveixi per a respondre de forma gairebé immediata quan el mal ja ha succeït.

Així, es poden identificar tres àmbits d'actuació:

 • Intervenir sobre el territori i determinar mecanismes per a la previsió.
 • Predir i actuar quan el fenomen ja s'ha produït.
 • Disposar d'eines per a ajudar, reparar i pal·liar els efectes que produeix el risc.

Quan es parla de prevenció ens referim a totes aquelles mesures i accions que es realitzen de manera anterior a aquest efecte. Aquestes accions van encaminades a pal·liar, reduir considerablement o fins i tot evitar tots els danys possible.

Aquestes són mesures més aviat a llarg termini que es posen sobre la taula segons els riscs que predominen i que poden ser tant estructurals com no estructurals.

Igualment, també cal fer un esment a la predicció quan es parla de riscs ambientals. Fa referència a la capacitat d'anticipar-se més o menys i dependrà d'un fenomen o altre.

Predir aquests riscs no solament depèn d'allò que coneguem dels factors que intervenen en ell, sinó de les eines que es posseeixin per dur a terme aquesta acció.

Actuació immediata i resolució

Quan es parla d'acció immediata cal referir-se a com es gestionen els riscs ambientals en el moment en què es desencadenen. Els conceptes anteriorment explicats no són, en absolut, aspectes inconnexos. Al contrari, es poden tots incloure en la mitigació dels efectes.

La resiliència és la capacitat que té un ecosistema o societat per a recuperar-se dels efectes dels riscs ambientals i disposar d'ella per a tenir un pla d'actuació és bàsic per a qualsevol comunitat.