Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

En què consisteix l’administració d’empreses?

13 de juny de 2022Universitat CarlemanyOrganitzacions i empresa
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • En què consisteix l’administració d’empreses?
La gestió i administració d’empreses s’ha convertit en una disciplina científica que segueix una metodologia. Avui t’expliquem què és l’administració d’empreses, i quins són els principals aspectes que cal tenir en compte.

Què és l’administració d’empreses: definició general

L’administració d’empreses es pot definir com la metodologia i praxis aplicades per aconseguir que l’ús dels recursos sigui òptim. Dit d’altra manera, consisteix en el conjunt de coneixements i pràctiques que permeten aconseguir que la gestió sigui la correcta.

És important assenyalar, per una banda, que l’administració respon a una metodologia. Per tant, en termes generals, cal seguir uns protocols, ja que l’administració no implica improvisar. En segon lloc, també és molt important saber que aquesta metodologia es veu reflectida en la pràctica. No hi pot haver administració racional sense una metodologia que sigui lògica i racional, i com més ho sigui, millor. Cal assenyalar que existeixen diferents models, en funció del sector i la cultura empresarial.

L’administració empresarial existeix, de fet, des de l’Antiguitat. Cal recordar, per exemple, que l’escriptura neix a Mesopotàmia, amb la funcionalitat de registrar transaccions comercials. Per tant, sempre hi ha hagut un element de racionalitat i metodologia. El que passa és que, al llarg dels dos últims segles, l’especialització ha requerit un major detall.

Ara bé, per aconseguir que l’administració empresarial tingui èxit, convé parar atenció a tota una sèrie de qüestions. A continuació en parlem.

Les característiques principals de l’administració d’empreses

Ara que ja sabem què és l’administració empresarial, podem parlar de les diverses característiques pròpies que ha de tenir per tal que pugui ser considerada com a tal.

Analítica interdisciplinària

L’analítica interdisciplinària és una premissa prèvia, i consisteix en tractar l’empresa com un tot, tenint en compte les diferents àrees. Això és aplicable a tots els casos, independentment de les persones que estiguin treballant a l’empresa.

Per exemple, en una PIME, cal gestionar la part comercial, però també la comptabilitat. Això fa que sigui necessari que les analítiques que es realitzen tinguin en compte tots els factors. La divisió funcional de les empreses en departaments respon, precisament, a la necessitat d’administrar-les correctament, i es tracta d’una qüestió que és imprescindible tenir present.

Aquest és un dels motius pels quals, al llarg dels últims anys, els sistemes ERP (Enterprise Resource Planning) han adquirit protagonisme. Els criteris analítics, en temps de Big Data, han de ser exactes, i el programari especialitzat resulta de gran ajuda.

Planificació prèvia

La planificació prèvia és un altre dels elements distintius de l’administració empresarial. Això és quelcom que cal fer abans d’obrir el negoci, però també mentre es realitza l’activitat.

El més habitual és que, abans d’obrir una empresa, es faci un pla de negoci que indiqui els objectius. Ara bé, un cop l’empresa ja està en funcionament, també cal realitzar projeccions de futur, tant a curt com a llarg termini. El que està clar és que cal reduir el marge d’improvisació el màxim possible.

Per suposat, aquesta planificació ha d’estar basada en xifres i estimacions objectives; en cas contrari, es tractaria d’una altra metodologia.

Establiment jeràrquic de prioritats

L’establiment jeràrquic de prioritats és una altra de les qüestions bàsiques per dur a terme una bona administració, ja que no tot té la mateixa importància.

Establir una jerarquia de prioritats serveix, principalment, per no perdre el temps i assignar els recursos de manera adequada. Generalment, el més important és l’àrea dels ingressos i vendes, tot i que, puntualment, també es pot donar un major protagonisme a altres àrees. A més, caldrà assegurar-se que aquestes directrius són assumides pels gestors de l’empresa i pels diversos departaments. Aquí és on la funcionalitat de l’organigrama pren una importància decisiva.

El millor consell que podem donar respecte a això és que, des d’un primer moment, les prioritats estiguin clares. Si, més endavant, és necessari canviar-les, això serà possible, però seguint uns criteris commensurables.

Referències temporals clares i reconeixibles

Les referències temporals són un altre dels requisits i característiques d’una administració racional. Sense elles, és difícil poder dur a terme una gestió eficaç.

En primer lloc, és necessari que les referències temporals siguin clares per tal de saber a què atenir-se. Això vol dir que cal establir unes mesures de futur en cas de planificar quelcom. El més habitual és planificar any per any, però també es pot fer per mesos, dies o fins i tot períodes de diversos anys. La qüestió, però, és que aquestes mesures de temps han de resultar útils per als objectius de l’empresa.

Per altra banda, aquestes referències temporals han de ser reconeixibles i acceptades. Per tant, cal utilitzar una nomenclatura que, en el teu àmbit empresarial, sigui reconeguda com a vàlida. En cas de tractar-se d’una start-up, per exemple, no seria una bona idea realitzar plans a 10 anys.

Capacitat de revisar resultats i modificar

La revisió de resultats és un altre dels elements centrals en les tasques de l’administració. I, al llarg dels últims anys, això ha esdevingut més fàcil, gràcies a les eines informàtiques.

La comparació de resultats i el càlcul et permetran saber si vas en la direcció adequada. Per altra banda, com més detallada sigui la revisió, millor, ja que així podràs conèixer amb més precisió quines són les àrees que van bé, i quines són les que cal canviar. No s’ha de tenir por a realitzar canvis en la correcció, si aquests estan justificats degudament. De fet, aquesta és una de les millors maneres d’evitar problemes i salvaguardar els interessos de l’empresa.

Finalment, has de saber que els canvis s’han de realitzar si aquests són necessaris. És important que això sigui així, fins i tot si esdevé necessari modificar la planificació inicial.

Conclusió

Actualment, l’administració d’empreses és quelcom bàsic per tal que un negoci funcioni de la manera adequada, independentment de les dimensions d’aquest. Per tant, no és estrany que es tracti d’una disciplina de gran importància en les universitats, i per a les persones amb càrrecs directius. Avui en dia, aquest és un tipus de formació que et pot resultar de gran interès, tant per treballar com per gestionar la teva pròpia empresa.