Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Dret ambiental: què és i com respecta el medi ambient?

3 de juny de 2024Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Dret ambiental: què és i com respecta el medi ambient?
Al llarg d’aquests últims anys, en què la Terra està patint diversos danys derivats de les polítiques i el funcionament actual de la societat, el dret ambiental esdevé quelcom més important que mai. Això és degut al fet que, el dret ambiental aconseguir que el planeta es preservi una mica més.

Què són els drets ambientals?

Es pot afirmar que els drets ambientals són aquelles lleis, reglaments, acords i drets consuetudinaris que s’ocupen de regular la manera en què les persones interactuen de manera habitual amb l’entorn.

D’aquesta manera, l’objectiu principal que persegueix el dret mediambiental és protegir el medi, i crear normes sobre com utilitzar tots els recursos naturals que les persones tenen a la seva disposició. No es tracta únicament de preservar el medi natural dels danys, sinó també d’establir qui pot utilitzar aquests recursos, i en quines condicions pot fer-ho. 

El dret mediambiental també té la potestat de regular la contaminació, com s’han d’utilitzar els recursos naturals, la manera de protegir boscos, d'extreure minerals i de protegir els animals.

Quin objectiu tenen els drets ambientals respecte al medi ambient?

En termes generals, l’objectiu principal que persegueix el dret ambiental no és un altre que el d’omplir les llacunes que existeixen en referència a matèria mediambiental en tot el món, tant en el dret nacional com en el dret internacional. D’aquesta manera, es pot contribuir a la creació d’un marc jurídic més just i que protegeixi els recursos naturals dels quals les persones disposen.

Va ser en la Declaració d’Estocolm, l’any 1972, la primera vegada que es van reconèixer els principis dels drets mediambientals que avui coneixem. Tot i això, aquest document no té cap força jurídica.

La missió del dret ambiental és comptar amb un programa universal, que es pugui aplicar a tots els països i estats del món acceptant, naturalment, la seva pròpia idiosincràsia i adaptacions a les seves necessitats.

A més, pretén consolidar i harmonitzar l’escala global legal, donant lloc a una dinàmica reforçada dins del marc jurídic.

Què és el dret a un medi ambient segons l’ONU?

No hi ha cap mena de dubte que el medi ambient és fonamental per a l’existència de les persones. Evidentment, sense que es donin les condicions ambientals adequades, la vida humana no podria existir. Per això és tan important, i és per aquest motiu que l’ONU reconeix aquest dret.

Crida l’atenció el fet que, tot i que avui en dia pot semblar quelcom obvi, aquest dret no es va plasmar fins l’any 1972. Va ser en aquesta data quan es va celebrar la Conferència sobre el Medi Ambient Humà, i es va firmar la Declaració d’Estocolm.

Per a l’ONU, el dret a un medi ambient sa és el dret que tenen les dones i els homes de gaudir d’un medi ambienti uns recursos naturals que puguin aprofitar de manera responsable i sostenible. I, des de ja fa bastants anys, l’Organització treballa en pro d’això.

Però, per què és tan important aquest dret?

El dret ambiental té una relació molt estreta amb els éssers vius i amb el medi en el qual habiten. Per això, el que fa és defensar el dret a gaudir d’un aire de qualitat, d’un clima sense massa alts i baixos, una bona biodiversitat que enriqueixi el planeta, i un ecosistema gestionat de manera responsable.

No podem oblidar que és en això que es basa la sostenibilitat del planeta, el seu desenvolupament econòmic i la seva equitat social. Per això, per tal que es garanteixin tots els altres drets existents, és bàsic que sostinguem i mantinguem l’entorn. N’hi ha alguns que són extremadament importants, com poden ser el dret a l’aigua o a l’alimentació.

Quan parlem de salut, el dret ambiental cobra especial rellevància, ja que regula, entre altres qüestions, com preservar l’atmosfera. Cal indicar que la mala qualitat d’aquesta, la contaminació, causa més de 8 milions de morts anuals, i que la quarta part de les malalties que coneixem avui en dia estan provocades per riscos mediambientals.

En quines nacions protegeixen el dret al medi ambient sa?

Per sort, cada dia veiem que el compromís de més nacions és més fort en relació amb la defensa de la naturalesa i el medi ambient. És més, actualment, en més de cent països, el dret ambiental existeix per protegir l’estatus legal del dret a un medi ambient sa. A més, són més de 130 països els que tenen tractats regionals que inclouen aquest dret.

En el nostre país, és l’article 45 de la nostra Carta Magna el que ho defensa; aquest article afirma que totes les espanyoles i tots els espanyols tenen el dret a gaudir d’un medi ambient par tal que les persones puguin desenvolupar-se. Cal remarcar, però, que també tenen el deure de la seva conservació.

Per altra banda, la Constitució també ordena que siguin els poders públics els que vigilin i vetllin pels recursos naturals i el seu ús, de manera que la qualitat de vida no es vegi afectada de cap manera.

Alguns dels principis del dret ambiental

Alguns dels principis més importants del dret ambiental són aquests que expliquem a continuació:

  • Globalitat. Aquest principi es basa en les relacions entre els diferents ecosistemes, i es caracteritza per una actuació més local, és a dir, per aplicar la idea més general en espais concrets.

  • Horitzontalitat. Aquesta matèria afecta directament a diferents agents; això vol dir que el dret ambiental ha d’aplicar-se tenint en compte a totes les parts implicades.

  • Sostenibilitat. Mitjançant el principi de sostenibilitat, s’intenta coordinar de manera conjunta el creixement a nivell econòmic i el respecte per al medi.

  • Principi de responsabilitat compartida. Es manifesta de diverses maneres en l’àmbit públic i privat. Aquest principi afirma que els països tenen responsabilitats comunes, però, alhora, diferents.

Tal com hem explicat al llarg d’aquest article, el dret ambiental cobra especial rellevància amb el pas dels anys. Qui sap si, amb un correcte desplegament, ajudi a que part del dany que s’ha causat al medi ambient es pugui revertir.