Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què són les competències organitzatives i per què són importants?

3 de febrer de 2022Universitat CarlemanyEmpleabilitat
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Què són les competències organitzatives i per què són importants?
Les competències organitzatives són les habilitats que els treballadors d’una empresa han de desenvolupar per tal que aquesta pugui destacar i seguir sent competitiva en el mercat. Es tracta d’un conjunt de comportaments, habilitats i actituds que condueixen a l’èxit empresarial.

Quines són les competències organitzatives?

Aquestes habilitats o qualitats es poden agrupar en diferents categories, que detallem a continuació:

  • Comportament rellevant per al treball: el que diuen o fan els treballadors, que els permet realitzar les seves tasques de manera més o menys eficaç.
  • Motivació: com se senten els treballadors en un lloc de treball, en una empresa determinada o en una ubicació geogràfica específica.
  • Coneixements i habilitats tècniques: el que els treballadors saben i demostren sobre fets, tecnologies, la seva professió, i els diversos procediments i tasques a realitzar, entre d’altres.

El terme competència sol definir-se com una combinació d’habilitats, atributs i comportaments que estan directament relacionats amb l’eficàcia a la feina. Són importants per a tots els treballadors, independentment del seu ofici, funció i nivell.

Una altra manera d’entendre quines són les competències organitzatives és dividir-les en tres nivells:

  • Valors: relacionats amb els valors de la pròpia empresa, que són els que aglutinen i dirigeixen les accions dels treballadors.
  • Competències fonamentals o bàsiques: aquelles que són les mateixes a tots els llocs de treball.
  • Habilitats tècniques: les necessàries per dur a terme les tasques pròpies d’un lloc de treball en concret.

L’èxit d’una empresa en el mercat depèn, en gran part, del fet que els seus treballadors aportin una combinació bona i equilibrada d’aquestes competències. En aquest sentit, convé tenir en compte que aquestes habilitats no defineixen el que una empresa ha d’aconseguir. No són una eina orientada a objectius, sinó a processos. Defineixen com s’han de comportar els treballadors, de quina manera han de treballar, i quins valors i directrius han de seguir.

Cal remarcar, però, que no tots els treballadors comparteixen el mateix grau d’eficàcia, perquè no tots són capaços d’estimar el temps i l’esforç que requerirà dur a terme una tasca, o l’impacte que aquesta tindrà en els objectius finals de l’empresa. Per això, les competències organitzatives estan molt valorades. Al cap i a la fi, gràcies a aquestes és possible aprofitar els recursos al màxim, ajustar-se a les dates d’entrega, i aconseguir, a nivell general, els objectius de l’empresa. És per això que aquestes habilitats estan tan ben valorades en tots els treballadors, especialment en els líders.

Per què són importants les competències organitzatives?

El principal motiu pel qual les competències organitzatives són importants és que contribueixen al desenvolupament i funcionament dels diferents projectes de les empreses. Comptar amb les competències organitzatives adequades ens permet, entre altres coses, dur a terme les nostres tasques de manera eficaç, ajustar-nos a les dates d’entrega establertes, i saber com reaccionar davant de possibles imprevistos.

Les competències organitzatives professionals més valorades

Ara bé, quines són les competències organitzatives professionals més valorades per les empreses avui en dia? En parlem a continuació.

Responsabilitat

La responsabilitat permet considerar fiable a un treballador en tots els aspectes de la seva feina, ja que es fa responsable de les seves paraules i accions, i es pot confiar en aquesta persona de manera constant.

Adaptabilitat

La capacitat d’adaptació consisteix en mantenir l’eficàcia quan s’experimenten canvis importants que afecten les tasques i l’entorn laboral. Implica adaptar-se de manera eficaç per treballar dins de noves estructures, processos, requisits o cultures de treball. Per exemple, la crisis sanitària causada per la Covid-19 va posar a prova l’adaptabilitat de les empreses i els treballadors quan van haver d’introduir el teletreball.

Aprenentatge aplicat

És l’assimilació i l’aplicació d’informació nova relacionada amb el lloc de treball.

Creació d’equips

Tenen aquesta competència aquelles persones que utilitzen uns mètodes adequats i un estil interpersonal flexible per construir un equip cohesionat, la qual cosa contribueix a facilitar que l’empresa aconsegueixi els objectius proposats.

Coaching

El coaching consisteix en proporcionar orientació per ajudar a altres persones a enfortir aquelles àrees específiques de coneixement o habilitats necessàries per poder dur a terme una tasca o solucionar un problema.

Comunicació

Les competències de comunicació fan que els treballadors transmetin de manera efectiva la informació i les idees clares, a través d’una varietat de mitjans, a individus o grups. També implica saber escoltar amb atenció, aclarir aquells conceptes que siguin complicats d’entendre, i tenir en compte diferents punts de vista.

Aprenentatge continu

Consisteix en identificar, de manera activa, noves àrees d’aprenentatge, així com crear i aprofitar les oportunitats per aprendre, millorar i utilitzar els coneixements i habilitats que s’han adquirit recentment a la feina, i seguir aprenent a través de l’aplicació d’aquests.

Presa de decisions

La presa de decisions és una competència a través de la qual els treballadors identifiquen i comprenen qüestions, problemes i oportunitats. Comparen dades de diferents fonts per tal d’extreure conclusions i poder escollir les maneres més adequades de dur a terme processos eficaços i trobar solucions adequades.

Com desenvolupar competències organitzatives?

Tal com s'ha pogut comprovar, moltes de les competències organitzatives que les empreses valoren positivament en els treballadors són imprescindibles per tal de poder planificar i treballar en equip. Quan la majoria de treballadors posseeixen aquestes capacitats, l’ambient de treball millora, l’estrès disminueix, hi ha menys conflictes, i la motivació augmenta.

Per tal de desenvolupar competències organitzatives és necessari saber que aquestes existeixen, però el més important és la pràctica. Per tant, el més recomanable és proposar-se un objectiu determinat i treballar per tal d’aconseguir-lo. ¿Com es fa això? És necessari prendre les capacitats organitzatives com a directrius. Per exemple, no és possible ser més responsable, sense ser-ho. Per tant, un bon pas inicial per desenvolupar aquesta habilitat concreta seria posar-la en pràctica amb cada acció que es dugui a terme. Això també és aplicable a les altres capacitats organitzatives.

Un dels avantatges dels programes formatius de la Universitat Carlemany és que aquests estan dissenyats per tal que l’alumnat els dugui a terme posant en pràctica diverses competències organitzatives. Per això, estem segurs que entraran al mercat laboral més capacitats per formar part de les millors empreses de cada sector.