Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Big Data Engineer: Què és, funcions i sou

25 de febrer de 2022Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Big Data Engineer: Què és, funcions i sou
El perfil del Big Data Engineer és cada vegada més demandat, i ha esdevingut clau en l’àmbit de Data Science, o ciència de dades.

Les dades es troben en un creixement constant, i és per això que les empreses cada vegada necessiten més enginyers especialitzats en el disseny, el desenvolupament i el manteniment d’aquells sistemes que s’ocupen de processar totes les dades. Dins d’aquest context, els professionals del quals parlem avui s’ocupen dels projectes Big Data, una infraestructura que consisteix en volums molt grans de dades que aquests enginyers obtenen i configuren per tal de proporcionar-los als usuaris i als Data Scientists, o experts en ciència de dades.

Què fa un Big Data Engineer?

Tal com hem comentat, Big Data fa referència a un volum enorme de dades. Aquestes dades poden ser tant estructurades com no estructurades i, debut al seu volum, a la velocitat a la qual es generen, i a la seva complexitat, no sempre poden processar-se mitjançant mètodes tradicionals. Totes aquestes dades poden resultar de gran utilitat per a les empreses, ja que poden ajudar a prendre decisions importants per tal d’aconseguir els objectius del negoci. Per exemple, les empreses poden obtenir diversos tipus de dades relacionades amb els usuaris que han navegat per la seva pàgina web. També poden saber quines accions han realitzat; quines seccions han visitat més sovint, i quanta estona han dedicat a cada apartat de la pàgina.

Es tracta d’una quantitat molt elevada de dades, i aquestes poden resultar de gran utilitat per a les empreses dels diferents sectors. Entre d’altres, el Big Data pot ajudar a les empreses a prendre decisions, a aconseguir els seus objectius, i a augmentar el seu rendiment. Tot i això, per poder treure el màxim profit a tota aquesta informació, cal dur a terme tot el procediment necessari per obtenir i interpretar aquestes dades.

La figura del Big Data Engineer és tan important perquè, tot i que és una professió de la qual no se sent tant a parlar com d’altres del mateix àmbit, les tasques realitzades per aquests especialistes són imprescindibles per preparar aquestes dades perquè després siguin interpretades. Un Big Data Engineer s’ocupa de la preparació de les dades que, més tard, seran tractades per altres professionals d’aquesta ciència. Gràcies a la preparació de les dades que realitzarà el Data Engineer, altres especialistes, com el Data Scientist o el Data Analyst, podran obtenir les dades en qüestió, i realitzar la preparació necessària per procedir a l’anàlisi.

Quin és el perfil d’un Big Data Engineer?

Un Big Data Engineer, per poder dur a terme les seves tasques de manera eficaç, ha de tenir un bon domini de diversos llenguatges de programació. Alguns exemples són Python o Scala; cal destacar, però, que SQL és considerat el llenguatge de programació principal que qualsevol enginyer de dades hauria de conèixer. Per altra banda, un Big Data Engineer haurà de tenir coneixements relacionats amb la gestió de les bases de dades; amb l’emmagatzematge segur de dades; amb l’anàlisi d’aquestes, i amb la seva presentació, entre d’altres. Per suposat, també és indispensable tenir un bon domini dels diversos serveis al núvol i les seves aplicacions en l’àmbit del Big Data. És recomanable tenir coneixements de Spark Structured Streaming o Kafka. Aquestes són eines de streaming, que permeten accedir i obtenir dades en temps real. Actualment, es tracta d’un requisit cada vegada més sol·licitat per les empreses.

Altres habilitats dels enginyers de dades

A més d’un coneixement ampli de sistemes de cloud computing, llenguatges de programació i altres eines que permeten obtenir i gestionar dades, el perfil del Big Data Engineer també ha de comptar amb unes habilitats específiques per poder dur a terme la seva feina d’una manera eficaç. Entre aquestes capacitats, cal destacar la col·laboració. Per què? l’enginyer de dades és un professional que pertany a un equip en què cada persona té unes tasques diferents. Per tal de garantir un bon treball en equip i uns resultats eficaços, és necessari que hi hagi una bona comunicació interna entre els diversos membres del departament.

Debut a això, la comunicació és una altra de les capacitats amb què han de comptar els enginyers de dades. Per tal de realitzar les tasques del seu dia a dia, caldrà que estiguin en contacte, constantment, amb altres professionals, com per exemple els especialistes encarregats de l’anàlisi de les dades en qüestió. Per tant, la comunicació també és una habilitat indispensable. També és important tenir una bona capacitat d’adaptació, ja que la tecnologia canvia constantment, i és important saber-se adaptar a noves situacions, tendències i eines. Tampoc ens hem d’oblidar de la capacitat d’anàlisi, ni de la importància de la formació contínua. D'aquesta manera, serà possible estar sempre actualitzats pel que fa a les últimes innovacions i canvis més recents de la tecnologia.

Quant guanya un Big Data Engineer?

Igual que en tots els àmbits i totes les professions, el salari d’un Big Data Engineer dependrà de diversos aspectes. Els més importants són les dimensions i funcionament de l’empresa on treballi, i l’experiència prèvia que tingui el professional. Tot i això, de mitjana, un enginyer de dades pot cobrar al voltant de 27.000 € bruts l’any, segons la pàgina Glassdoor, amb la possibilitat d’obtenir bonificacions addicionals. Pel que fa als professionals amb més experiència, aquests poden tenir un salari d’uns 40.000 € bruts anuals.

Aquests imports són una mitjana orientativa. Això vol dir que cal tenir en compte que el salari d’un enginyer de dades sempre dependrà de l’empresa en qüestió i de les seves característiques. Un enginyer de dades amb poca experiència, en el moment d’iniciar-se en la professió, podria començar guanyant un salari d’uns 20.000 € anuals. Després, a mesura que, amb els anys, vagi adquirint més experiència i coneixement, podria arribar a guanyar al voltant de 55.000 € anuals.

A mesura que la tecnologia avança, els perfils professionals especialitzats en el tractament de dades són cada vegada més demandats; el Big Data, i la ciència de les dades en general, ofereixen importants beneficis a les empreses, però també requereixen formació, coneixement i experiència.