Bàtxelor Online

Disseny

Data inici
04/2021
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any
Presentació

El disseny és un agent de canvi i cohesió social, contribueix a aconseguir bones idees per al mercat, millora dels productes i el desenvolupament de serveis: els enforteix i els fa més eficaços. També facilita el desenvolupament de serveis públics més competitius i transparents, contribueix a la innovació social i augmenta, així, la qualitat de vida de les persones.

Aquest Bàtxelor en Disseny permet formar a professionals capaços de plantejar solucions holístiques, més innovadores i sostenibles als reptes que es plantegin.

Objectius del programa

El Bàtxelor en Disseny permetrà a l'alumne:

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, en la llengua pròpia i en d’altres, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors.
 • Poder treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies bàsiques per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins del camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Organitzar i planificar la feina pròpia i els estudis ulteriors.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Tenir consciència de les repercussions socials, mediambientals, econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Aprendre de manera autònoma i adquirir nous coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
Pla d'estudis

A continuació es proposa un pla d’estudis estructurat en 4 matèries i un Treball Final de Bàtxelor que sumen 144 ECTS d’itinerari obligatori a seguir, oferint un ventall d’assignatures optatives per tal que els alumnes puguin triar 36 ECTS que els permetran aprofundir en els àmbits específics del disseny d’espais, el disseny de producte o el disseny gràfic o amb una combinació d’assignatures dels tres àmbits esmentats.

DimensionsECTS
Teòrica30
Teòrica / Pràctica60
Pràctica24
Projectual66
TOTAL180
Organizació del Bàtxelor

El Bàtxelor s'organitza en 3 anys (sis semestres) amb 5 assignatures de 6 ECTS per semestre, excepte el Treball Final, que té una càrrega de 12 ECTS.

Primer Curs (60 ECTS)
 • Història del disseny (6 ECTS)
 • Art, disseny i societat (6 ECTS)
 • Fonaments del dibuix (6 ECTS)
 • Fonaments del disseny (6 ECTS)
 • Semiòtica Visual (6 ECTS)
 • Dibuix expressiu (6 ECTS)
 • Introducció a les metodologies del Disseny (6 ECTS)
 • Introducció a Projectes (6 ECTS)
 • Eines de representació I (Imatge vectorial) (6 ECTS)
 • Eines de representació. II (Mapes de bits) (6 ECTS)
Segon Curs (60 ECTS)
 • Cultura Visual (6 ECTS)
 • Estètica (6 ECTS)
 • Disseny i Sostenibilitat (6 ECTS)
 • Comunicació Gràfica (6 ECTS)
 • Materials i Tecnologia I (6 ECTS)
 • Gestió del Disseny (6 ECTS)
 • Projectes I (6 ECTS)
 • Projectes II (6 ECTS)
 • Optatives (12 ECTS)
Tercer Curs (60 ECTS)
 • Gestió empresarial per a dissenyadors (6 ECTS)
 • Using Experience (6 ECTS)
 • Desenvolupament de projectes (6 ECTS)
 • Portfoli (6 ECTS)
 • Optatives (24 ECTS)
 • Treball Final de Bàtxelor (12 ECTS)
Elecció d'assignatures optatives

Les assignatures optatives que l'estudiant podrà escollir en els dos últims cursos, permetran una especialització en una de les àrees citades: disseny gràfic i comunicació, disseny d'espais i disseny de producte.

Es presenten les sis assignatures que condueixen a l'especialització en cadascuna de les 3 àrees.

Optatives de Segon Curs
Disseny gràfic i comunicació visual (MG)Disseny d'espais (ME)Disseny de producte (MP)
TipografiaConstruccions i instal·lacions IErgonomia
Representació gràficaDisseny tridimensionalDisseny tridimensional
Optatives de Tercer Curs
Disseny gràfic i comunicació visual (MG)Disseny d'espais (ME)Disseny de producte (MP)
Disseny Digital = usuari i interaccióAnàlisi i crítica del disseny d'espaisAnàlisi i crítica del disseny d'objectes
Producció i impressióConstruccions i instal·lacions IIMaterials i Tecnologia II
Disseny editorialInteriorisme d'espais domèstics Disseny d'objectes i serveis
Disseny de moviment Disseny d'espais exteriorsTaller de models i prototips
Titulació

L'estudiant que superi totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrà:

 • Títol de Bàtxelor en Disseny expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Traducció al castellà del títol de Bátxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

*Titulació en procés d'aprovació.

Accés

Aquest és un programa de formació universitària que requereix estar en condicions per accedir a uns estudis universitaris en el context dels països de la Unió Europea, així com al seu nivell equivalent, oficial i demostrable, en altres territoris. Concretament tindran accés al programa de Bàtxelor:

Els alumnes amb estudis nacionals podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Batxillerat andorrà.
 • Diploma professional avançat.
 • Batxillerat estranger que hagi obtingut l'accés a l'ensenyament superior per part del Govern d'Andorra.

Els alumnes amb estudis internacionals podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Titulació de bàtxelor o similar que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior.
 • Amb estudis universitaris oficials iniciats i hagin superat almenys 30 ECTS (EEES) o almenys un semestre (fora de l'EEES).
 • Titulació universitària oficial.
Sortides Professionals

El Bàtxelor en Disseny ofereix nombroses sortides professionals tant en empreses especialitzades del sector com en empreses i organitzacions que han entès la importància i la contribució a la innovació i millora permanent que poden realitzar professionals del disseny. Com poden ser:

 • Dissenyador -gràfic, d’espais, producte i de serveis.
 • Consultor en estratègies de disseny.
 • Gestor i coordinador de projectes d'innovació.
 • Investigador.
 • Ocupacions vinculades a la cultura del disseny, l’art i la creació: crític, comissari d’exposicions, editor de publicacions, etc.

De forma específica també trobaran sortida en els següents àmbits:

 • Disseny gràfic i comunicació visual: dissenyador gràfic, disseny d’identitat corporativa, disseny editorial, disseny tipogràfic, disseny d’interfícies gràfiques, desenvolupament d’imatge de marca d’empreses i entitats públiques, llibres i publicacions periòdiques, maquetació, creatiu multimèdia.
 • Disseny d’espais: dissenyador d’interiors, disseny d'espais efímers, disseny d’espais comercials, adequació d’espais de treball i d’oficines, dissenyador 3D per entorns digitals, disseny d’exposicions, adequació d'habitatges i espais domèstics.
 • Disseny de Producte: dissenyador de productes i servies, disseny de mobiliaris domèstics, urbà i d’espais de treball, disseny d’objectes personals, de regal i de complements per la llar i objectes d’oficina, disseny de servei i sistemes per empreses i entitats públiques.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - l’Avinguda Tarragona, 51, Edifici Alfi, planta 2ª, Andorra la Vella- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).