Requisits d'accés.

Els nostres programes requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l´Espai Europeu d'Educació Superior (EEES):


Els alumnes amb estudis realizats a Andorra podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Batxillerat.
 • Diploma professional avançat.
 • Titulació universitària andorrana.
 • Prova d'accés per a més grans de 25 anys.

Els alumnes amb estudis estrangers podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Titulació universitària.
 • Formació professional superior.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys. 


Titulació.

Les persones que cursin un programa i finalitzin amb èxit rebran un Títol de Bàtxelor, Bàtxelor d’especialització, o Màster de la Universitat Carlemany expedit pel Ministeri d'Educació d'Andorra. Totes les titulacions estan adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El Espai Europeu d'Educació Superior va ser creat amb els objectius següents:

 • Promoure la mobilitat d'estudiants, graduats, professors i investigadors en tot l'àmbit europeu.
 • Garantir la qualitat en l'ensenyament superior amb criteris i metodologies comparables.
 • Incrementar la transparència de les diverses titulacions d'ensenyament superior impartides en països europeus.
 • Facilitar que les institucions extra comunitàries puguin reconèixer el valor acadèmic i professional de les titulacions.

Els títols oferts es construeixen sobre la base de una dedicació de l'estudiant expressada en crèdits ECTS (European Credit Transfer System). 60 crèdits ECTS representen la dedicació d'un alumne a temps complet al llarg d'un curs acadèmic, per la qual cosa un crèdit ECTS equival a unes 30 hores de treball efectiu de l'estudiant.

 • Els estudis de Bàtxelor (3 anys o 180 crèdits ECTS) t'ofereixen una formació acadèmica i professional que et capacita per a incorporar-te al món laboral.
 • Els estudis de Bàtxelor d’especialització i Màster (1-2 anys o d'entre 60 i 120 crèdits ECTS) et permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional.