Requisits d'accés.

Els nostres programes requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context dels països de la Unió Europea, així com el nivell equivalent a aquest accés, oficial i demostrable, en altres territoris.

Accés a programes de Bàtxelor:
Els alumnes amb estudis nacionals podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Batxillerat andorrà.
 • Diploma professional avançat.
 • Batxillerat estranger que hagi obtingut l'accés a l'ensenyament superior per part del Govern d'Andorra.

Els alumnes amb estudis internacionals podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Titulació de bàtxelor o similar que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior.
 • Amb estudis universitaris oficials iniciats i hagin superat almenys 30 ECTS (EEES) o almenys un semestre (fora de l'EEES).
 • Titulació universitària oficial.

Accés a programes de Bàtxelor d’especialització:
Els alumnes nacionals podran accedir a través d'alguna de les següents vies:

 • Titulació de bàtxelor obtinguda a Andorra.
 • Ttitulaciones de grau o bàtxelor estranger que hagin obtingut l'accés a l'ensenyament superior per part del Govern d'Andorra.

Els alumnes amb estudis internacionals podran accedir a estudis de màster a través d'alguna de les següents vies:

 • Titulació oficial de bàtxelor.
 • Ttitulació oficial de màster o programa de doctorat.


Titulació.

Les persones que cursin un programa i finalitzin amb èxit rebran un Títol de Bàtxelor, Bàtxelor d’especialització, o Màster de la Universitat Carlemany expedit pel Ministeri d'Educació d'Andorra. Totes les titulacions estan adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per la qual cosa gaudeixen de validesa i reconeixement en tots els estats que formen part d'aquest. 

El Espai Europeu d'Educació Superior va ser creat amb els objectius següents:

 • Promoure la mobilitat d'estudiants, graduats, professors i investigadors en tot l'àmbit europeu.
 • Garantir la qualitat en l'ensenyament superior amb criteris i metodologies comparables.
 • Incrementar la transparència de les diverses titulacions d'ensenyament superior impartides en països europeus.
 • Facilitar que les institucions extra comunitàries puguin reconèixer el valor acadèmic i professional de les titulacions.

Els títols oferts es construeixen sobre la base de una dedicació de l'estudiant expressada en crèdits ECTS (European Credit Transfer System). 60 crèdits ECTS representen la dedicació d'un alumne a temps complet al llarg d'un curs acadèmic, per la qual cosa un crèdit ECTS equival a unes 25 hores de treball efectiu de l'estudiant.

 • Els estudis de Bàtxelor (3 anys o 180 crèdits ECTS) t'ofereixen una formació acadèmica i professional que et capacita per a incorporar-te al món laboral.
 • Els estudis de Bàtxelor d’especialització i Màster (1-2 anys o d'entre 60 i 120 crèdits ECTS) et permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional.